سلام.علت ناقرینگی در چین پهلوها چه چیزی میباشد؟

علل بسیار گسترده می باشد . از انحرافات ستون فقرات  گرفته تا افتادگی شانه و کلیه بیماری هایی که ممکن است آنها را ایجاد کند.  در بعضی افراد هم به صورت مادرزادی با این مشکلدمواجهیم. توصیه به یک معاینه دقیق ودر صورت نیاز اسکن ستون فقرات می باشد.